Čl. I

Vymedzenie pojmov

Na účely zmluvných vzťahov medzi OXYCHLORINE, s.r.o., sídlom: Senická cesta 108, 974 01 Banská Bystrica, ako predávajúcim, a ktoroukoľvek fyzickou osobou – podnikateľom, alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim sa rozumie:

 1. Zmluvným vzťahom sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená výmenou e-mailov, elektronickou objednávkou vyplnenom na kontraktačnom webovom sídle predávajúceho, alebo písomne prijatím a potvrdením objednávky. 
 2. Objednávkou:
 3. objednávka vystavená kupujúcim na formulári objednávky schválenom predávajúcim,
 4. iná objednávka vystavená kupujúcim a prijatá predávajúcim predo dňom nadobudnutia účinnosti týchto podmienok, ak zodpovedá minimálnym náležitostiam podľa čl. II alebo ak je následne doplnená objednávkou podľa písm. a).
 5. Výhradou vlastníctva dojednanie strán, že vlastníctvo k veci – predmetu kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho až dňom zaplatenia kúpnej ceny.
 6. Prevzatie ex works znamená prevzatie a odvoz predávaného tovaru z prevádzky predávajúceho kupujúcim. 
 7. Platenie ex works znamená úhradu ceny najneskôr ku prevzatiu tovaru. 

Čl. II.

Návrh a uzavretie zmluvy

 1.  Objednávky prijíma dodávateľ od odberateľov výhradne písomne osobne alebo poštou na adresu sídla alebo prevádzky , alebo elektronicky na e-mail info@oxychlorine.tech,  oxychlorine20@gmail.com., alebo iný e-mail  zverejnený na webovej stránke, na ktorej sú súčasne zverejnené tieto podmienky, podmienkou platnej objednávky je výslovné akceptovanie týchto VOP. 
 2. Predávajúci predkladá kupujúcemu cenovú ponuku cenníkom  na webovej stránke alebo e-mailom. Kúpna cena je odsúhlasená kupujúcim ako zmluvná cena a záväznou pre obidve strany sa stáva podpísaním objednávky kupujúcim a jej potvrdením predávajúcim. 
 3. Odoslaná objednávka je záväzná. Po jej potvrdení kupujúcim ju nemožno zrušiť. Objednávka je počas lehoty na prijatie neodvolateľná. 
 4. Zmeny a dodatky k objednávke majú platnosť len v prípade obojstranného potvrdenia kupujúcim a aj predávajúcim.
 5. Návrh zmluvy je prijatý predávajúcim len ak po prevzatí alebo doručení objednávky potvrdí prijatie objednávky. Lehota na prijatie je 3 dni. 
 6. Predmetom zmluvy je dodanie produktov predávajúceho výhradne v súlade s Kartou bezpečnostných upozornení (KBÚ) produktu a rozhodnutiami o registrácii biocídov a chemických látok. 

Čl. III. 

Cena, platobné podmienky a vlastníctvo tovaru

 1. Kupujúci je povinný predávajúcemu riadne a včas zaplatiť cenu určenú dohodou, ak niet osobitnej dohody, cenu podľa cenníka zverejneného na www.oxychlorine.tech
 2. Cena je splatná ex works prevádzka Partizánske (ex works prevádzka uvedená  pri potvrdení objednávky) na základe predfaktúry, ktorú predávajúci vystaví a doručí kupujúcemu na základe objednávky.
 3. Cena je splatná na základe vystavenej faktúry so sedemdňovou lehotou splatnosti ak predávajúci upustí od vystavenia predfaktúry. Pri omeškaní so zaplatením ceny podľa vystavenej faktúry si predávajúci vyhradzuje právo prijať objednávky iba s platbou ex works. 
 4.  Tovar, ktorý je predmetom obchodného vzťahu ostáva majetkom predávajúceho až kým nie je za tovar zaplatená plná kúpna cena. Vlastníctvo tovaru prejde na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške, v zmysle § 445 Obchodného zákonníka. Platba sa považuje za uskutočnenú dňom pripísania celej fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho, prípadne platbou v hotovosti uhradením celej fakturovanej čiastky.

Čl. IV. 

Dodanie tovaru, záruka, zodpovednosti za škodu a reklamácie

 1.  Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar riadne a včas, v objednanom množstve a kvalite na miesto: ex works prevádzka Partizánske (ex works prevádzka uvedená pri potvrdení objednávky).  Kupujúci  je povinný prevzatie tovaru potvrdiť. 
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar v termíne na ktorom sa dohodol s kupujúcim. Dodanie tovaru predávajúci zabezpečí najneskôr do 14 dní po prijatí objednávky ak nebolo v objednávke dohodnuté inak.Reklamácie zjavných vád tovaru, ako aj množstva a druhu tovaru, je objednávateľ povinný predložiť pri prevzatí tovaru, ak niet odchylného dojednania; reklamácie vád tovaru môže objednávateľ uplatniť len v rozsahu v ktorom zodpovedá za vlastnosti tovaru predávajúci ako výrobca tovaru.
 3. Pri produkte Oxychlorine 1000 ppm, ktorý je registrovaným biocídom s č. reg. bio/257/D/16/CCHLP   nemôže byť predmetom reklamácie požadované riedenie na iný obsah účinnej látky, ani výhrady k vlastnostiam overeným nezávislými testami pred uvedením výrobku na trh (účinnosť  biocídu) okrem reklamácie neúčinnosti pre rozpor chemických vlastností dodaného tovaru s vlastnosťami registrovaného biocídu. 
 4. V prípade reklamácie účinnosti podľa predchádzajúceho odseku založenej na rozpore vlastností dodaného tovaru s vlastnosťami reg. biocídu je kupujúci povinný predložiť protokol o použití,  výsledok vlastnej skúšky účinnosti a vzorku dodaného tovaru najmenej v množstve 100 ml. 
 5. Reklamácie tovaru v záručnej dobe kupujúci predloží predávajúcemu písomne alebo elektronicky na dojednanú elektronickú adresu. V prípade mechanického poškodenia tovaru po podpísaní preberacieho protokolu, alebo dodacieho listu sa záruka na vady tovaru spôsobené mechanickým poškodením nevzťahuje ani vtedy ak spôsobia množstevnú stratu tovaru. V prípade mechanického poškodenia podľa tohto odseku berie kupujúci na vedomie, že mu vznikne nárok na náhradu škody výhradne voči osobám, ktoré poškodenie spôsobili.
 6. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené dopravou, nevhodným skladovaním, neodbornou manipuláciou, nedodržaním návodu na použitie,  a faktormi na ktoré predávajúci nemá dosah. 
 7.  Záruka končí v okamihu, keď kupujúci alebo tretia strana vykoná úpravy tovaru (napríklad riedenie, miešanie) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany predávajúceho, súhlas nie je potrebný ak sa riedenie vykoná podľa návodu na použitie. 
 8. Ostatné povinnosti zmluvných strán pri nárokoch z vád tovaru sa riadia úpravou zodpovednosti za vady. Kupujúci je však vždy povinný preukázať primerané opatrenia na predchádzanie nesprávneho používania tovaru, alebo jeho používania v rozpore s jeho účelom.

Čl. V. 

Omeškanie

 1.  V prípade omeškania kupujúceho s peňažným plnením má predávajúci nárok na náhradu zisku obvykle dosahovaného v odvetví  kúpy a predaja tovaru v zmysle § 381 a § 386, ods. 2 Obchodného zákonníka.  Strany sa dohodli na zistení zisku obvykle dosahovaného v odvetví  za rovnakých obchodných podmienok tak, že základom pre výpočet je 30 % ceny tovaru, z ktorého sa ušlý zisk za obdobie omeškania určí ako polovica výpočtového základu na začatý mesiac omeškania. 
 2. V prípade omeškania s peňažným plnením strany dojednávajú zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,5 % za každý deň omeškania, ak je zmluva podľa čl. I uzavretá podľa zákona o elektronickom obchode výlučne na základe týchto podmienok objednávkou prostredníctvom kontaktného formuláru alebo e-mailom.
 3. V prípade ak strany dojednajú písomne zmluvnú pokutu, uplatní sa ustanovenie čl. V. ods. 1) iba ak zmluvná pokuta nepokrýva náhradu škody.  

Čl VI. 

Informačná povinnosť kupujúceho

 1.  Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade ak on sám, alebo ktorákoľvek osoba, voči ktorej sa možno domáhať neúčinnosti úklonov kupujúceho alebo náhrady podľa § 42b OZ založí ako spoločník obchodnú spoločnosť s obdobným predmetom činnosti, alebo sa zúčastní jej založenia ako prvý konateľ, alebo mu bude v takej spoločnosti udelená prokúra, na požiadanie dodávateľa ako veriteľa pristúpi táto nová obchodná spoločnosť k záväzku kupujúceho. V prípade porušenia tejto povinnosti má predávajúci právo na náhradu škody  v paušalizovanej výške 1000 eur za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi svoju platobnú neschopnosť, ako aj vstup do likvidácie alebo do konkurzu, a to do 10 dní odkedy rozhodná udalosť nastala, v prípade, že tak neučiní, dodávateľ má právo na náhradu škody paušalizovanej vo výške  1000 eur za každý prípad porušenia povinnosti.

VII.

Spoločné záväzky 

 1.  Ak ktorýkoľvek zo skupiny podnikateľov (§ 2 ObZ), vrátane majetkovo prepojených obchodných spoločností a živnostenských podnikateľov, ktorí majetkovú účasť prejavujú v použití spoločného prvku v obchodnom mene (§ 10, ods. 2 a § 66a Obchodného zákonníka) alebo osôb v postavení ovládanej a ovládajúcej osoby, s obdobným predmetom činnosti, ako objednávateľ objedná tovar od predávajúceho a následne dôjde: a) k jeho prevzatiu iným členom skupiny podnikateľov, b) k jeho prevzatiu v priestoroch prevádzky, miesta podnikania alebo sídla spoločnosti iného člena skupiny c) k jeho prevzatiu v priestoroch spoločnej prevádzky, predstavuje takéto prevzatie dohodu o vzniku spoločného záväzku v zmysle § 511 Občianskeho zákonníka; ak k úkonu dôjde bez súhlasu pôvodného dlžníka – objednávateľa, predstavuje takéto prevzatie pristúpenie k záväzku v zmysle § 533 OZ. 
 2.  Obdobne sa strany dohodli na spoločnom záväzku fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá uzavrela zmluvu a jej blízkych osôb, alebo osôb, voči ktorým možno uplatniť návrh podľa § 42b OZ v zmysle v zmysle § 511 OZ a § 533 OZ.

Čl. VIII. 

Stabilizačná klauzula

Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok stratí platnosť na základe rozhodnutia súdu, rozhodcu alebo ak čo aj len jedna zo strán namietne proti platnosti tejto zmluvy alebo jej časti dobré mravy, alebo obchodné zvyklosti zachovávané v odvetví, strany v lehote 30 dní nahradia sporné ustanovenie iným ustanovením, čo najbližším jeho pôvodnému obsahu a účelu. 

IX.

Záverečné ustanovenia

 1.  Obchodné podmienky sú záväzné zverejnením na www.oxychlorine.tech, a zverejnením v prevádzke predávajúceho, a to dňom prvého zverejnenia. 
 2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho  v deň odoslania objednávky kupujúcim. Tieto podmienky sú založené na slobodnej vôli oboch zmluvných strán, a strany vyhlasujú, že zmeny dispozitívnych ustanovení zákonov, ktorými sa ich zmluvný vzťah riadi, sa ich platnosti nedotýkajú. Strany považujú obsah týchto podmienok za súladný s dobrými mravmi a v zmysle zásady non venire contra factum proprium vyhlasujú, že v budúcnosti sa nebudú domáhať námietku rozporu týchto podmienok alebo ich časti s dobrými mravmi. 
 3.  Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas objednávateľ udeľuje na dobu do jeho odvolania.
 4. Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje, že  bez výslovného súhlasu predávajúceho nepoužije dodaný tovar na testovanie za účelom registrácie biocídu alebo iného spôsobu jeho uvádzania na trh nekalosúťažným konaním teda bez uvedenia dodávateľa a jeho obchodného názvu. 
 5. Tieto podmienky sa uplatňujú na objednávky najneskôr od 1.6.2020.